• Kosenie vodnej vegetácie

  Vegetácia v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny. V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj trstinovej vegetácie na vodnej ploche je podmienený najmä výškou vodného stĺpca, dostupným substrátom a rýchlosťou

  20. júna 2022
 • Prirodzené prostredie vodných tokov – vegetácia

  Vegetácia rastúca pozdĺž vodných tokov plní v krajine významnú úlohu. Je biotopom, ktorý živočíchom ponúka potravu,  bezpečný úkryt, a mnohým druhom možnosti rozmnožovania. Okrem týchto funkcií spájaním viacerých odlišných prírodných biotopov (biocentier) plní úlohu biokoridoru, ktorým organizmy migrujú a okrem iného, majú možnosť prísť do kontaktu s inou populáciou. Táto funkcia je veľmi dôležitá najmä

  19. mája 2022
 • Ťažba sedimentov bez nutnosti vypúšťania jazera

  Odstraňovanie sedimentu z dna jazera tradičným spôsobom spočíva v nutnosti vypustenia objemu vody v jazere a následnom vstupe stavebných strojov na dno tejto plochy, ktorá musí byť vysušená do pojazdného stavu. Proces vypustenia nádrže a následné sušenie sedimentu in situ je proces náročný na čas – najmä na ten potrebný k vysušeniu danej plochy. Okrem

  31. marca 2022
 • Spracovanie sedimentu – geovak

  K spracovaniu sedimentov vo všeobecnosti pristupujeme zvyčajne ak v oblasti realizácie zákazky nie sú vhodné podmienky pre tvorbu sedimentačných plôch-lagún. Či už kvôli nedostatočnému priestoru voľnej plochy, alebo pre vysokú hladinu podzemnej vody. Odvodňovanie sedimentov sa taktiež vykonáva v prípade, že je nutné sediment odviezť z oblasti realizácie projektu, napr. z dôvodu jeho kontaminácie znečisťujúcimi

  21. marca 2022