• Prieskum vodnej plochy

  V procese plánovania revitalizácie vodných plôch je v prvých krokoch potrebné vykonať zisťovanie aktuálneho stavu a prieskum vodnej plochy. Požadovanými údajmi sú najmä:    celkový objem sedimentu in situ, vo vodnej ploche, resp. v určenej oblasti hrúbka vrstvy sedimentov v jednotlivých oblastiach vodnej plochy batymetrické meranie – topografia dna vodnej plochy kvalita sedimentu kvalita vody Prieskum

  9. novembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme II.

  Na vodné prostredie a dynamiku sedimentov má významný vplyv ľudská činnosť. Priamym zásahom človeka je najmä ťažba štrkov a pieskov, či už za účelom získavania stavebných materiálov alebo za účelom prehlbovania koryta z dôvodu protipovodňovej ochrany.  Naše vodné toky boli vo významnej miere upravené, regulované a zúžené z dôvodov ochrany nížin pred zaplavením. Umelé jazerá

  6. septembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme I.

  Sedimenty definujeme ako pevné minerálne materiály ako štrk, piesok a tiež ako častice biologického materiálu – zvyšky opadaného lístia. Dynamika sedimentov pozostáva z troch procesov: tvorba, resp. vstup sedimentov do prostredia, presun a ukladanie sedimentov. Sedimenty vstupujú do vodného prostredia najčastejšie vďaka erózii. Pevné častice sú následne splavené po prúde rieky. Podľa typu presunu vieme

  23. augusta 2022
 • Kosenie vodnej vegetácie

  Vegetácia v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny. V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj trstinovej vegetácie na vodnej ploche je podmienený najmä výškou vodného stĺpca, dostupným substrátom a rýchlosťou

  20. júna 2022