• Využitie dnových sedimentov

  Za účelom zistenia spôsobu zhodnotenia dnových sedimentov je potrebné zabezpečiť akreditovaný odber vzoriek sedimentov, analytickú kontrolu sedimentov so zameraním na nebezpečné vlastnosti. Na základe výsledkov analýz je odborne spôsobilou osobou vypracovaný odborný posudok z analytickej kontroly odpadu. Ten posudzuje či sa na predmetné dnové sedimenty vzťahuje zákon o odpadoch a tiež určuje možnosti ich následného

  8. decembra 2022
 • Prieskum vodnej plochy

  V procese plánovania revitalizácie vodných plôch je v prvých krokoch potrebné vykonať zisťovanie aktuálneho stavu a prieskum vodnej plochy. Požadovanými údajmi sú najmä:    celkový objem sedimentu in situ, vo vodnej ploche, resp. v určenej oblasti hrúbka vrstvy sedimentov v jednotlivých oblastiach vodnej plochy batymetrické meranie – topografia dna vodnej plochy kvalita sedimentu kvalita vody Prieskum

  9. novembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme II.

  Na vodné prostredie a dynamiku sedimentov má významný vplyv ľudská činnosť. Priamym zásahom človeka je najmä ťažba štrkov a pieskov, či už za účelom získavania stavebných materiálov alebo za účelom prehlbovania koryta z dôvodu protipovodňovej ochrany.  Naše vodné toky boli vo významnej miere upravené, regulované a zúžené z dôvodov ochrany nížin pred zaplavením. Umelé jazerá

  6. septembra 2022
 • Prirodzené vodné prostredie: Sedimenty v hydrografickom systéme I.

  Sedimenty definujeme ako pevné minerálne materiály ako štrk, piesok a tiež ako častice biologického materiálu – zvyšky opadaného lístia. Dynamika sedimentov pozostáva z troch procesov: tvorba, resp. vstup sedimentov do prostredia, presun a ukladanie sedimentov. Sedimenty vstupujú do vodného prostredia najčastejšie vďaka erózii. Pevné častice sú následne splavené po prúde rieky. Podľa typu presunu vieme

  23. augusta 2022

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.