Prieskum dnových sedimentov

Prieskum dnových sedimentov

Ktoré kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti sedimentu sú dôležité? Pre ich stanovenie využívame prieskum dnových sedimentov.

Z kvantitatívnych vlastností sedimentu nás zaujíma iba jedna: Množstvo sedimentu in situ, t.j. objem sedimentu v prirodzenom stave na dne vodnej plochy. Množstvo in situ sedimentu stanovíme hydrografickým meraním.

Kvalitatívne vlastnosti stanovíme na základe laboratórnych testov z odobratých vzoriek sedimentu v mieste plánovanej revitalizácie vodnej plochy. Pre návrh optimálnej a ekonomickej formy ťažby, transportu a spracovania sedimentov sú dôležité:

  • sušina sedimentu v rastlom stave (hmotnostné %),
  • merná hmotnosť sedimentu (kg/m3),
  • granulometrická analýza,
  • flokulačná skúška,
  • test rýchlosti sedimentácie,
  • poloprevádzkové skúšky odvodňovania.

Uvedené skúšky a analýzy nám poskytujú dostatok informácii pre spracovanie čo najvýhodnejšieho návrhu technickej realizácie projektu.

Odber vzoriek prebieha podľa presne vytýčených odberných bodov na základe GPS súradníc. Vďaka umiestneniu odberných bodov v mriežke hydrografického merania je možné vlastnosti z jednotlivých odberných miest spojiť s informáciou o hĺbke a hrúbke sedimentu.

Výsledkom je 3D model dna vodnej plochy s jasnou distribúciou a zložením sedimentu. Vďaka týmto informáciám dosahujeme vysokú efektivitu ťažby, čím šetríme energie, životné prostredie a finančné prostriedky.

Ako Vám vieme pomôcť?

V prípade otázok nás nezabudnite kontaktovať. Ďakujem.

With PROGROUPE’s technology units we found a perfect match for our machines.

Felix Knoll
CEO, Anton Berkenheger GmbH & Co. KG

Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás.

Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.