Ťažba sedimentov bez nutnosti vypúšťania jazera

Odstraňovanie sedimentu z dna jazera tradičným spôsobom spočíva v nutnosti vypustenia objemu vody v jazere a následnom vstupe stavebných strojov na dno tejto plochy, ktorá musí byť vysušená do pojazdného stavu. Proces vypustenia nádrže a následné sušenie sedimentu in situ je proces náročný na čas – najmä na ten potrebný k vysušeniu danej plochy. Okrem časovej náročnosti je potrebné vyriešiť mnoho ďalších problémov. V mnohých prípadoch situácia vyžaduje výlov rýb a nutnosť zabezpečiť následné napustenie jazera – problém, ktorý sa dotýka najmä nádrží so žiadnym resp. s minimálnym prítokom vody. Navyše pohybom stavebných strojov po dne jazera dochádza k zhutneniu sedimentu a zvyšuje sa riziko prípadných únikov nebezpečných látok z týchto strojov do prostredia.

Čo ponúkame my v Progroupe?

Environmentálne vhodnejšie, ekonomicky výhodnejšie, ale najmä pohodlnejší spôsob odstraňovania dnových sedimentov z vodných plôch je ťažba pomocou plávajúceho sacieho bagra. 

V prípade takejto ťažby nevzniká nutnosť vypustiť vodnú plochu a ani uskutočniť výlov rýb. Na rozdiel od konvenčnej metódy, kedy je nutné vodnú plochu vypustiť, zostáva jazero počas našej práce plne funkčné. Vďaka tomu je možné vodnú plochu aktívne využívať, zároveň sú chránené vodné živočíchy, ktorým ťažba sedimentu nenarúša životné prostredie. V prípade väčšej hĺbky v jazere je niekedy žiadúce len dočasné zníženie výšky vodnej hladiny. Riešenie je veľmi výhodné aj vtedy, ak sa na vodnej ploche nachádza vodná elektráreň. Tá môže fungovať v neobmedzenom režime zatiaľ, čo prebieha proces ťažby. Ťažba plávajúcim bagrom je vhodná a častokrát jediná možnosť aj v prípade ak sa jedná o plochu bez možnosti jej vypustenia (napr. štrkovisko).
Okrem spomenutého je významným benefitom aj možnosť odviesť sediment na požadované miesto do potrebnej vzdialenosti vo forme hydrozmesy (zmes vody a pevných častí), kde dôjde k jeho uloženiu alebo spracovaniu s možnosťou spätného získania vody.