Využitie dnových sedimentov

Za účelom zistenia spôsobu zhodnotenia dnových sedimentov je potrebné zabezpečiť akreditovaný odber vzoriek sedimentov, analytickú kontrolu sedimentov so zameraním na nebezpečné vlastnosti. Na základe výsledkov analýz je odborne spôsobilou osobou vypracovaný odborný posudok z analytickej kontroly odpadu. Ten posudzuje či sa na predmetné dnové sedimenty vzťahuje zákon o odpadoch a tiež určuje možnosti ich následného využitia. Z posudku môže vyplývať niekoľko spôsobov ich zhodnocovania. Ak sa preukáže kontaminácia nebezpečnými látkami, dnové sedimenty je nutné zneškodniť skládkovaním, v mnohých prípadoch ako nebezpečný odpad. V prípade že analýzy nepotvrdia výskyt nebezpečných látok, ale zároveň sedimenty nespĺňajú agrochemicko-výživové a pedomelioračné parametre potrebné na zapracovanie do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, je možné ich využiť ako inertný materiál, napríklad na terénny zásyp. Sedimenty spĺňajúce limitné parametre je možné aplikovať do pôdy formou priamej aplikácie dnových sedimentov na poľnohospodársku resp. lesnú pôdu, alebo prostredníctvom registrácie dnového sedimentu ako sekundárny zdroj živín. Sedimenty môžu obsahovať zložky, v zvýšených koncentráciách, rizikové pre pôdu, vodu a potravinový reťazec. Preto za účelom zabránenia kontaminácii je v každom prípade vyžadovaná kvalifikovaná aplikácia do pôdy, ktorej postup je popísaný v projekte schválenom Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Projekt rieši nielen vlastnosti aplikovaných dnových sedimentov, ale aj parametre pôdy na ktorú sa majú tieto sedimenty aplikovať. Jedná sa najmä o agrochemické parametre, pôdny typ, zrnitostné zloženie, hladinu podzemnej vody a pestované plodiny. V prípade registrácie dnového sedimentu ako sekundárny zdroj živín sú požadované aj mikrobiologické analýzy sedimentov a vypracovaný výrobný postup-technológia prípravy.