Spracovanie sedimentu – geovak

K spracovaniu sedimentov vo všeobecnosti pristupujeme zvyčajne ak v oblasti realizácie zákazky nie sú vhodné podmienky pre tvorbu sedimentačných plôch-lagún. Či už kvôli nedostatočnému priestoru voľnej plochy, alebo pre vysokú hladinu podzemnej vody. Odvodňovanie sedimentov sa taktiež vykonáva v prípade, že je nutné sediment odviezť z oblasti realizácie projektu, napr. z dôvodu jeho kontaminácie znečisťujúcimi látkami.  Cieľom spracovania sedimentov je odstránenie väčšiny vody ktorú obsahujú, čím sa dosiahne zníženie objemu odťaženej hydrozmesy. Prefiltrovanú vodu je možné odviesť naspäť do vodného prostredia z ktorého bola odčerpaná, opatrenie ktoré je veľmi žiadúce pri revitalizácii vodných plôch s nedostatočným prítokom vody za účelom predísť výraznému poklesu vodnej hladiny – vysušeniu jazera. Okrem zmenšenia objemu sedimentu a možnosti navrátenia vody do pôvodného prostredia, sa odvodnením zlepšujú možnosti manipulácie so sedimentom.

Na dehydratáciu sedimentov sa okrem strojového spracovania (napr. odstredivka, kalolis) často využívajú aj geovaky. Sú to geosyntetické rúrovité vaky rôznej dĺžky a priemeru, ktoré sú plnené prečerpanou hydrozmesou tvorenou vodou a pevnými časticami (hlina, íl, piesok, štrk,.). Priepustnosť geosyntetiky umožňuje rýchle odvodnenie, ktorého výsledkom je zadržanie pevných častíc vo vnútri vaku. Výhodou geovakov je ich možné ‘’šitie na mieru’’ podľa požiadaviek projektu.

Proces odvodňovania sedimentu geovakmi sa skladá z troch štádii: plnenie, filtrovanie a zhutňovanie.

V prvom štádiu je vak plnený odčerpanou hydrozmesou. Pre uľahčenie agregácie (vyvločkovania) najjemnejších tuhých častíc a ich oddelenie od tekutej zložky sa do hydrozmesy pridáva flokulant, ešte pred vpustením hydrozmesy do vaku. V nasledujúcom štádiu dochádza k prefiltrovaniu prebytočnej vody cez povrch geofiltra, zatiaľ čo pevné častice zostávajú zachytené vo vaku. Posledné štádium spočíva vo vytlačení zvyšnej vody zhutňovaním materiálu.

Po ukončení prác môže naplnený geovak zostať uložený v mieste plnenia alebo je možné ho rozrezať a sediment premiestniť. Geovak ponechaný na mieste môže byť po nenáročných úpravách zakomponovaný do prostredia ako krajinotvorný prvok a tiež je možné využiť ho na opravu erodovaných brehov vodnej plochy.Vážený obchodný partner,

Rastieme a preto ku dňu 08.03.2024 dochádza k zmene sídla našej spoločnosti a sťahujeme sa do vhodnejších priestorov.

Nové sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa:

PROGROUPE sediment removal a.s.
Vrábelská 6
821 09 Bratislava – mestská čast Ružinov

Na novej adrese nás nájdete od 02.04.2024, avšak oficiálna zmena sídla v Obchodnom registri SR bude platná už od 08.03.2024

Ďakujeme.